Hệ thống Pilot và phân tích

  • Phòng nghiên cứu phát triển
  • Hệ thống Pilot
  • Thiết bị thí nghiệm và phân tích vi sinh
pilot_system