Hệ thống chiết xuất & Cô đặc & Trộn hỗn hợp

Fine FT có thể sản xuất các sản phẩm chiết xuất và cô đặc với các loại nguyên liệu đa dạng.

  • Các nguyên liệu có thể chiết xuất và cô đặc
  • Các chiết xuất nguyên liệu thực phẩm
  • Chất lỏng nuôi cấy vi sinh
  • Và các chiết xuất và cô đặc thực phẩm gia công khác
  • Chiết xuất nguyên liệu Đông y
  • Và các chiết xuất lên men khác
extraction,concentration,mixing system