Hướng dẫn đi lại

  • Địa chỉ: (Khu 2, khu Công Nông liên hiệp Bomul) Chungnam – Gongju – Jeonganmyeon – Charyeong-ro, 3524
  • Điện thoại: +82-41-852-1061~2
  • Fax : +82- 41-968-8360
  • E-mail : fineft07@gmail.com